Bázispont - Civil Információs Centrum

Csigaház

A kulturális közfoglalkoztatás keretében programjaink együttműködő partnere a Nemzeti Művelődési Intézet
Nemzeti Muvelodési Intézet

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mag-ház Hírlevél

*A mező kitöltése kötelező

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület

Közhasznú szervezetünk 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy a közösség- és településfejlesztés módszerével az ország kistelepülésein tevékeny szerepet vállaljon, s ezáltal a közélet aktív részesévé válhasson.

Gyermek és ifjúsági központunk a Mag-ház olyan hiányt pótol a városban és annak környékén, melyben a szabadidõ hasznos eltöltésén túl preventív szolgáltatásokat és mentális fejlesztést is tudunk biztosítani.

A különféle korosztályú gyermekeknek, fiataloknak, életkoruknak megfelelõ szolgáltatást kínálunk.

Itt folytathatjuk a helyi civilekkel elkezdet közös munkánkat is, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek és fiatalok, valamint a hátrányos helyzetûekkel való alternatív tevékenységekre, foglalkoztatásukra.


ÉLETTÉR Egyesület logó

Alakulás éve: 1997
Adószám: 18607190-1-11
Statisztikai számjel: 18607190-9234529-11
TB tözsszám: 97421618
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.087/1997/2
Bankszámlaszám: 11740030-20052401

 

 

Vezetőség:  

Jelenleg:
Juhász Gáborné elnök
Markóné Tóth Ágnes elnökségi tag
Tóth János elnökségi tag

2011-ig:
Markóné Tóth Ágnes elnök
Tóth János elnökségi tag
Herczeg Bálint elnökségi tag

2004-ig:
Monostori Éva elnök
Gulyás Erika elnökségi tag
Oplaznik Gabriella elnökségi tag

1998-ig:
Mészáros Zsuzsa elnök
Monostori Éva elnökségi tag
Oplaznik Gabriella elnökségi tag

 

Tevékenységi kör:

 • Magyarország területén a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazásával közösség- és településfejlesztés különös tekintettel a szociális problémák megoldása érdekében módszertani segítségnyújtás.
 • Vállalkozásfejlesztés különös tekintettel a közösségi vállalkozásokra.
 • Az iskolai oktatásból kikerültek számára speciális képzési formák szervezése és vezetése a foglalkoztatás segítése érdekében.
 • Közösségfejlesztők, szociális munkások, közmûvelõdési szakemberek és ifjúságsegítõk képzésében való részvétel.
 • A kiskorú gyermekek számára a napközbeni elhelyezésre az alapellátás körében alternatívák kidolgozása és mûködtetése.
 • Gyermekek táboroztatása, különös tekintettel a környezetvédelmi nevelésre és az egészséges életmódra. A korosztály hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
 • Munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek munkaerõpiaci reintegrációja.
 • Kortárssegítési és oktatási programok honosítása.
 • Kiadványok szerkesztése, kiadása újságszerkesztés.
 • Természetés környezetvédelem a közösségek érdekében.
 • Hagyományõrzés, tehetséggondozás.
 • Kulturális közmûvelõdési tevékenység.
 • Újságszerkesztés.
 • Hagyományõrzés, tehetséggondozás.
 • Kulturális közmûvelõdési tevékenység.
 • A gyermekek és az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.


Az egyesület célja szerinti besorolása: 15. egyéb: közösségés településfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

 • 1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • 2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
 • 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 • 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • 5. kulturális tevékenység,
 • 6. kulturális örökség megóvása,
 • 7. mûemlékvédelem,
 • 8. természetvédelem, állatvédelem,
 • 9. környezetvédelem,
 • 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • 11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
 • 12. emberi és állampolgári jogok védelme,
 • 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 • 17. rehabilitációs foglalkoztatás,
 • 18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • 19. euroatlanti integráció elõsegítése,

Aktuális pályázatok

 

2011-es nyertes pályázatok:

Mag-unk erejébõl
Pályáztató: Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet
Kód: IFJ-TAB-11-C-797
Nyert összeg: 622.000 Ft
Az egyesület tulajdonában lévõ Mag-ház 2010-ben épült új épületrészének szigetelését és vakolását tudtuk elvégezni ebbõl a támogatásból.

Állampolgári Részvétel Hete Komárom iskoláiban
Pályáztató: Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet
Kód: IFJ-GY-11-B-1900
Nyert összeg: 400.725 Ft
A 2011-es Állampolgári Részvétel Hetének keretében végigjártuk Komárom összes általános-és középiskoláját, hogy felhívjuk a figyelmet a civil részvétel fontosságára.

Ifjúsági közösségfejlesztés a Komáromi Városi Diáktanács tagjainak
Pályáztató: Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet
Kód: IFJ-GY-11-C-2235
Nyert összeg: 482.000 Ft
A támogatásból a Komáromi Városi Diáktanács tagjainak tarthattunk három napos bentlakásos képzést a demokrácia és az aktív állampolgárság témakörében.

IKSZT ifjúsági feladatait segítõ mentor Komárom-Esztergom megyében
Pályáztató: Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet
Kód: IFJ-SZK-11-957
Nyert összeg: 1.600.000 Ft
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program ifjúsági szolgáltatásainak minõségi ellátását segítõ megyei szintû mentor és szolgáltató tevékenységek támogatására.


Osztályközösség fejlesztés


 

Elismerések


Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Elismero oklevél

SzMM oklevél


Komáromi Sporthagyományokat Örzö Kerekasztal emléklap

Emléklap


Emléklap - Koppánymonostori Részönkormányzat


CinePécs XI. Emléklap

CinePécs


 

Magyarock díj

Magyarock díj 2007- Magyarock oklevél 2007
Magyarock díj 2007

„Figyelmünkkel minden
nap és minden órában
arra összpontosítsunk,
amit szeretünk és értékelünk,
ne arra, ami rossz
-így részt vehetünk
egy jobb jövõ születésében,
amelyhez a naponta meghozott
kis döntések vezetnek el.”
       (Carol Peorson)

 

Partneri elismerés

    Közösségfejlesztõként mindig azokat az értékeket tartottam meghatározónak, ahol a közösségi szemlélet megvalósul. Nem elég csupán megálmodni egy darabot, amit néhány emberrel meg is rendezünk. Ezt a néhány embert össze is kell fogni. Sõt! Úgy is tartani. Ez a modern kor kihívása. Gyerekeket, fiatalokat és felnõtteket. Egy közös cél megvalósításáért. Nem az egyén, hanem a közösség boldogulására. S ehhez mindent megteremteni.
   Bár egyesületünk nevében benne van a közösségfejlesztõ szócska, azonban gyakran érzem úgy, nem tudjuk igazán megvalósítani a benne rejlõ értéket. Azt az értéket, ami megadja az ízét. Amitõl olyan egyedi és csak a miénk. Vizeli Csabának a Magyarock Dalszínház elnökének mindez sikerült. Irigylem lelkesedését, kitartását és munkabírását. Azt az igyekezetet, amellyel 6 éve több tucat „eszetlen”, szertelen fiatalt foglalkoztat. Irigykedve, de büszke irigyként tekintek rájuk. Elismerésük, melyet az ötödik születésnapjukon adtak, egyesületünk legszebb és legértékesebb ajándéka. Hiszen civil adta civilnek.

 

5 év, egy díj, és ami mögötte van….

    Az alkotás, a teremtés az ember egyik legfõbb vágya, de azzal már nem mindenki van tisztában, hogy a teremtés egyben nagyon nehéz dolog is. Fõleg társak, barátok nélkül…
   Egy csecsemõ világra jövetelénél a világ minden táján orvosok, bábák segédkeznek. Egy új élet születése mindig igazi ünnep, természetesen legnagyobb részt a szülõk számára. Teremtésben nekünk is részünk volt. 2002 februárjában az élet szerencsés alakulásának köszönhetõen találkozott pár fiatal. Legtöbben nem is ismerték egymást, de szövetkeztek egy cél érdekében. A cél egy addigiaktól eltérõ március 15-i ünnepély létrehozása volt. Megkíséreltük, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Biztattak, folytattuk, bár kezdetben magunk sem tudtuk, hogy mit és hogy hogyan.
   S ekkor, - már magam sem emlékszem, hogy miként, - kapcsolatba kerültem az Élettér Egyesülettel. Monostori Évi felvállalta, hogy segít nekünk. Õ akkor már végigküzdötte a megalakulás nehéz lépéseit. Nálunk sokkal jobban tudta, hogy miként is kell egy szervezet hivatalos formáit megalakítani. Tudta, s ami a legmeghatóbb volt, nem akarta mindezt a tudást magának megtartani, hanem mind a mai napig megosztja másokkal. Így történt ez velünk is.
   Bábáskodott, segédkezett, segített, ahol tudott. Szép és jó dolognak tûnt, hogy egyesületté válhatunk, de ez számunkra még elég „kínai” volt. Fogalmunk sem volt, hogy ezzel milyen konkrét feladatok járnak. Odaadó segítségének köszönhetõen egyre jobban tisztult a kép, s nõtt a feladatok száma. Az már a csodálatos hivatalnoki rendszerünk szépsége, hogy közel 7-szer kellett újjáalakítanunk az alapszabályt és a megalakulás után több, mint másfél évvel sikerült végre hivatalos szervezetté válnunk. De összejött, s ez az Élettér Egyesületnek köszönhetõ.
   Azóta szinte összefonódott egymással életünk. Állandó zaklatójává váltam az egyesületnek, fõleg Évának. Mit, miért, merre, hogyan? Mindenre tõle vártam a választ, s õ többnyire tudta is. Így az évek alatt - ahogy mondani szokták - a koszon kívül már ragadt rám más is, s sikerült rengeteg pozitív példát látnom az egyesületi életbõl, s sokat tanulnom az Élettértõl.
   Még emlékeimben van a legelsõ közös pályázatírás, ami igazából részemrõl kimerült abban, hogy csak ámultam, és néztem, hogy mi-miért van. Ehhez képest mostanság már legendás pályázatírókká váltunk közösen, mikor ketten 3 gépen és 2 laptopon egy délután alatt egyszerre 6 pályázatot írtunk meg. Természetesen a beadási határidõ elõtt percekkel végezve. Ez az ami viszonyunkat talán a legjobban meghatározza. Megtaláltuk azt a közös hangot, ami elengedhetetlen az együttmûködéshez. Más területeken mûködünk, de nem csak magunkért, hanem egymásért is. És ez a legfontosabb. Csodálatraméltó, hogy a rengeteg saját egyesületi tennivaló mellett mindig fordulhattam az irodában a lányokhoz. Õk mindig szívesen segítettek, segítenek kacifántos egyesületi dolgaimban. Ezt bátran kijelenthetem, hogy nélkülük, nélkületek a Magyarock nem Magyarock igazán, s nem lenne képes mûködni.

Összejönni – ez a kezdet
Együtt maradni – haladás
Együtt dolgozni – siker

    Ezeket a szavakat Monostori Éva szájából hallottam elõször egy számomra igazán ünnepi estén, s minden csodás élmény mellett ez az õszinte „vallomás” fogott meg a legjobban. S úgy gondolom, hogy ennél jobban közös viszonyunkat semmi sem tudta volna leírni.
   2007. február 9-én az Észak-komáromi Városi Mûvelõdési Központban nagyszabású gálamûsorral ünnepeltük a Magyarock Dalszínház 5 éves születésnapját. E jeles alkalomra a társulat egy díjat hozott létre: a Magyarok-díjat. Az elismerést olyan szervezet, magánszemély, intézmény kaphatja meg, amely nagyon sokat tett a Magyarock Dalszínházért, annak létéért, mindennapjaiért. A társulat tagjainak egyhangú szavazata alapján úgy tûnt mindenki számára evidens, hogy a díjazottak között az elsõk között kell lennie az Élettér Egyesületnek is.
A minden hátsó szándék nélküli, õszinte odaadás, ahogy velünk foglalkoztok, tanítandó lehetne mindenki számára az élet minden területén. Bízom benne, hogy egyszer lesz alkalmunk meghálálni azt a sok segítséget és jót, amit eddig kaptunk. Azt pedig ígérhetem, hogy mindent megteszünk azért, hogy bizalmatokhoz, szeretetekhez méltók legyünk a jövõben is.
Ez a díj a legkevesebb, amit adhattunk, de higgyétek el szívbõl jött, s csak mi tartozunk köszönettel nektek.
Köszönjük szépen!

„Ahogy erdõn, a fák között,
Látsz egy ösvényt
S elindulsz a rengetegen át,
Mindig beljebb érsz,
S mindig egy újabb út vár
A sorsod csak ez lesz ezután.
De vannak percek,
Bennük ott az életed.
Vannak percek,
Míg élsz
Benned mindig ott élnek
Ahogy ezek a percek…”
       (Miklós Tibor)

 

Vizeli Csaba
a Magyarock Dalszínház elnöke


 

Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje” cím

„Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje” cím
Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje
oklevél

Örömmel értesültünk, hogy az év elején beindított "Összehozó" programunk az Év Gyermek és Ifjúsági Mintaprojektje elismerésben részesült.

Köszönjük mindenkinek a segítséget és a támogatást, amit nyújtott a program során.

Értesítés | Jelentkezési urlap | Képek

 

Gratulációk


GTATULÁLOK!!!!!!!  Puszi, Simon Szilvi (Az Alapy Gáspár szakközépiskolai osztály osztályfonöke)


Kedves Mindannyian!

Gratulálok az elért eredményhez, sok sikert kívánok további munkátokhoz.

HORNIGNÉ ÉVA (Komárom Város alpolgármestere)


Gratulálok! Ez nem semmi,  amúgy Pestiesen....  A 700 e Ft-tal egy szép munkát is kaptatok. Nem marad ido unatkozni.

Pusz. Gábor Klári (Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás közmuvelodési és múzeumi referense)


Gratulálok!!!! Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra (A Komárom Környéki Civil Társulás alelnöke)


Kedves Éva!

Gratulálok! Nagyon örülök a díjatoknak, igazán megérdemlitek!! Mi is ott leszünk, mint nézok így majd mi is erosítjük a vastapsot is az Élettérnek!


Hajrá! Puszi:  Kandikó Rita („Fekete Sereg”  Ifjúsági Egyesület elnöke)


Gratulálunk a csapatnak! Vass Zoltán és Farkas Zsoltné Márti.


Gratulálunk! Ocskay Gyula (Eurohíd Alapítvány kuratóriumi elnöke)


Gratulálunk!

Na, látod! Azért csak értékelik azt a munkát, amit csináltok. Remélem, ebbol még mi is tudunk tanulni. Örömmel olvasnék a projektrol bovebben, illetve a módszertani útmutatóját majd....

Üdv. Szekér Tamás és a herényiek (Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke)


Örömünkre szolgált! Herczeg Bálint (Az Élettér Egyesület alelnöke)


Gratulálunk!!! Remélem, a hír elterjed Komáromban, s remélem, mások is elismerésüket fejezik ki..... Puszi . Nemes Andrásné (Kecskés László Társaság Alapítvány kuratóriumi elnöke)


Szívbol gratulálok a sikeretekhez. A munkának mindig meg van a gyümölcse. Karvalits Zoltán (Nádasd polgármestere)


Örömünkre szolgál… ! …ahogy az is, hogy együtt dolgozunk, dolgozhatunk!!! Köszönjük az értesítést és GRATULÁLUNK NEKTEK!! További jó munkát és sok-sok erot!!  Beke Márton és a HROD-csapata.


Szívbol gratulálok a Egyesületnek. Borsosné Klári


Oszintén gratulálunk a jelentos kitünteéshez! Varga István ügyvezeto igazgató - Monostori Erod Kht


Kedves Kollegák, szívbol gratulálunk. Kempelen Középiskola Tanári kara


Gratulálok az ELISMERÉSHEZ, és sok sikert kívánok! Farkas Jánosné / Dudi/


Gratulálok a kitüntetésetekhez! Tóbiás László


 

 

 

 

 

©2017 Mag-ház
országos foglalkoztatási közalapítvány esza hungaro-len kft mobilitás rt-vision bt komáromi ipari falu rotary magyarország szmm nka nca dia komárom wekerle sándor alapkezelo
furésztech kft  komáromi gyógyfürdo híd tv Kompress Nyomdaipari Kft hírcity komárom portál Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Ökopolisz Alapítvány
KEM Önkéntes Centrum CivilJutub hídak fórum Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MOL Bázispont.hu Nemzeti Muvelodési Intézet
Visegrad Fund Norvég Civil Támogatási Alap KRIO Intézet Ökotárs Alapítvány Tehetségpont Belügyminisztérium